Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 01/02/2023 Tổng số gửi đi: 2312 | Tổng số nhận về: 9578

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Hội đồng nhân dân huyện000
2Ủy ban nhân dân huyện000
3Văn phòng HĐND và UBND huyện120021233323
4Ban Tổ chức và Nội Vụ huyện000
5Phòng kinh Tế và Hạ Tầng000
6Phòng LĐTB và XH000
7Phòng Giáo Dục và Đào Tạo000
8Phòng Nông Nghiệp và PTNT000
9Phòng Tài Chính - Kế Hoạch000
10Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường000
11Phòng Tư Pháp000
12UB Kiểm tra - Thanh tra huyện000
13Phòng Văn Hóa Và Thông Tin000
14Phòng Y Tế000
15Ban Quản Lý Dự Án000
16Các cơ quan thuộc huyện000
17Các CQ đảng, đthể000
18Chi Cục Thống Kê000
19Phòng Dân Tộc000
20Huyện ủy Điện Biên000
21Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình000
22Hạt Kiểm Lâm000
23Khuyến Nông - Khuyến Ngư000
24LĐ Văn phòng HĐND và UBND huyện000
25Nhà Khách UBND Huyện000
26Các phòng ban thuộc huyện000
27CN Trung tâm PTQĐ000
28Trung tâm Văn hóa - TT-TH000
29Trung Tâm Y Tế000
30Xã Hẹ Muông76381457