180/KH-UBND
Chi tiết văn bản
180/KH-UBND
Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên
Ngày ban hành 25/01/2022
Người ký Nông Quang Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Điện Biên
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH-trien-khai-KL-80-KL-TW_thangnqdb-11-02-2022_11h13p02(11.02.2022_14h59p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước