V/v triển khai nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/01/2021 của Chính phủ.
  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
  BÁO CÁO Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chínhtrên địa bàn huyện Điện Biên Quý III năm 2021 (gửi lại)
  V/v Rà soát thực hiện hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP.
  V/v Thông báo KQ trúng tuyển kỳ tuyển dụng NV Kế toán các đơn vị trường học năm 2021
  Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phát triển Chính quyền số và Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Điện Biên năm 2022.
  Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Thông tin, tuyên truyền Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Điện Biên
  Về việc Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực