V/v Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Duyên Hùng)
  về việc triển khai Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
  Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.
  về việc triển khai Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ
  Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023
  V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Điện Biên
  V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên
  Giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn các xã năm 2022
  Phiên họp Quý I năm 2022
  V/v chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên.