Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Nội vụ
  Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng lô xuất tuyến 22kV 473 E21.6 sau TBA 110kV Điện Biên 2
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên quý III năm 2022
  /v Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2022.
  V/v triển khai thực Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06/9/2022 của Chính phủ.
  V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ các Chương trình MTQG huyện BB, giai đoạn 2021-2025
  Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  HỦY
  Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021