V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2021
  V/v Gửi đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2020
  TB KQ trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020-2021
  V/v thực hiện gwuir, nhận văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn abnr và hồ sơ công việc
  V/v tăng cường ứng dụng chữ ký số trong ban hành, gửi nhận, văn bản điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc TD-Office
  GM kiểm tra hồ sơ giao đất giao rừng đối với ông Đỗ Văn Sơn tại đại bàn xã Núa Ngam.
  Các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự vòng 2- kỳ thi xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Điện Biên năm học 2020-2021
  1111 222
  kiểm tra phần mềm