vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1004/UBND-TTYT18/05/2022UBND huyện Điện Biênvề việc triển khai Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủND-29-429.pdf CV-vv-trien-khai-ND-so-292022ND-CP-ngay-29-4-2022_thangnqdb-18-05-2022_09h04p12(18.05.2022_09h53p54)_signed.pdf
1003/UBND-TTYT17/05/2022UBND huyện Điện Biênvề việc triển khai Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ545_QD-TTg_29042022-550.pdf CV-vv-trien-khai-QD-so-545QD-TTg-ngay-29-4-2022_thangnqdb-18-05-2022_08h44p23(18.05.2022_10h01p42)_signed.pdf
999/BCĐ-TGV17/05/2022UBND huyện Điện BiênThành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.8.1.-Phu-luc-Huong-dan-thanh-lap-To-Cong-nghe-so-cong-dong.docx 8.-Thanh-lap-To-cong-nghe-so-cong-dong_thangnqdb-17-05-2022_16h13p12(18.05.2022_07h48p26)_signed.pdf
977/KH-UBND16/05/2022UBND huyện Điện BiênKế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023Giao-TS-cap-TH.xlsx Giao-TS-cap-MN-22-23-_chinhhh-15-05-2022_21h09p28.xls Giao-TS-cap-THCS_thangnqdb-16-05-2022_08h11p00.xls KH-tuyen-sinh-2022-2023_thangnqdb-16-05-2022_08h16p37(16.05.2022_08h26p24)_signed.pdf
985/GPMT-UBND16/05/2022UBND huyện Điện BiênV/v Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Duyên Hùng)985(18.05.2022_11h12p36)_signed.pdf
951/QĐ-UBND27/04/2022UBND huyện Điện BiênV/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên951(29.04.2022_16h57p50)_signed.pdf
952/QĐ-UBND27/04/2022UBND huyện Điện BiênV/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Điện Biên952(29.04.2022_16h59p42)_signed.pdf
703/QĐ-UBND29/03/2022UBND huyện Điện BiênGiao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn các xã năm 2022703(01.04.2022_07h51p40)_signed.pdf
32/GM-UBND12/03/2022UBND huyện Điện BiênPhiên họp Quý I năm 2022TÀI LIỆU PHIÊN HỌP QUÝ I.doc GIAY-MOI-HOP-QUY-I_chinhhh-13-03-2022_17h05p09 (17.03.2022_10h20p43)_signed.pdf TÀI LIỆU PHIÊN HỌP QUÝ I BC Y TẾ.doc
434/UBND-TTYT07/03/2022UBND huyện Điện BiênV/v chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên.CV-tiep-tuc-tang-cuong-cac-bien-phap-PC-dich-COVID-19-_thangnqdb-09-03-2022_09h50p58(09.03.2022_10h29p32)_signed.pdf
180/KH-UBND25/01/2022UBND huyện Điện BiênTiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Điện BiênKH-trien-khai-KL-80-KL-TW_thangnqdb-11-02-2022_11h13p02(11.02.2022_14h59p36)_signed.pdf
43/BC-UBND21/01/2022UBND huyện Điện BiênV/v Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Điện Biên43(30.01.2022_09h22p47)_signed.pdf
139/UBND-TTYT20/01/2022UBND huyện Điện BiênV/v hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên.CV-139-20-1-2022-HD-thuc-hien-phong-chong-dich_thangnqdb-21-01-2022_14h05p57(21.01.2022_14h29p12)_signed.pdf
6/GM-UBND11/01/2022UBND huyện Điện BiênGIẤY MỜI Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 (BẢN CHUẨN)GM-HN-trien-khai-KH-2022_binhbhdb-11-01-2022_08h53p43(11.01.2022_10h54p20)_signed.pdf
74/QĐ-UBND10/01/2022UBND huyện Điện BiênBan hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử huyện Điện BiênQuy-dinh-Quy-dinh-che-do-Nhuan-but-Cong-TTDT_toancv-10-01-2022_08h41p45(10.01.2022_15h01p46)_signed.pdf Quyet-dinh-Che-do-Nhuan-but-Cong-TTDT_binhbhdb-10-01-2022_15h00p44(11.01.2022_10h21p11)_signed.pdf